adatvedelmi-2021

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. Az adatkezelő személye és elérhetőségei, elsődleges adatvédelmi jogok és kötelezettségek: LUKASZ REBEKA KATALIN egyéni vállalkozó (székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Rákóczi u. 15; nyilvántartási száma: 52517291; adószáma: 68974794-1-31; e-mail címe: info@gyermekdietetikus.hu; telefonszáma: 06706799305; a továbbiakban: Rebeka) kijelenti, hogy adatkezelőként jár el a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelei személyes adatai tekintetében azzal, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezéseinek megfelelően biztosítja számukra a/az a. tájékoztatáshoz való jogukat: az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást bármikor, személyes adataik kezelésének időtartama alatt, ingyenesen kérhetnek – az itt megadott elérhetőségeket – hozzájuk kapcsolódóan úgyis, mint az az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról azzal, hogy az ügyfél kérését Rebeka csak abban az esetben köteles teljesíteni, ha a kérés (a) az ügyfél saját személyére vonatkozó személyes adatokra terjed ki;(b) nem terjed ki az anonim adatokra; és/vagy (c) az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolódóan őt anonimizálja/ álnevesiti. A kérelmező ügyfél kérésére Rebeka a személyes adatok vonatkozásában hozzáférést és másolatot biztosít azzal, hogy ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, Rebeka jogosult ésszerű díjat felszámítani a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére. b. személyes adataik helyesbítését: az ügyfelek személyes adataik helyesbítését bármikor, személyes adatai kezelésének időtartama alatt ingyenesen kérhetik, ha kérésük (a) az ügyfél saját személyére vonatkozó személyes adatokra terjed ki;(b) nem terjed ki az anonim adatokra; és/vagy (c) az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolódóan őt anonimizálja/ álnevesiti. Rebeka az ügyfél kérése alapján és annak megfelelően javítja vagy egészíti ki személyes adatait, majd azokat továbbítja a többi adatkezelő felé, kivéve, ha a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről azért nem tudja értesíteni, mert a tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.(ügyfél feljogosítás esetén, lásd 4. alatt). c. személyes adataik törlését: az ügyfelek személyes adataik törlését bármikor, személyes adatai kezelésének időtartama alatt, ingyenesen kérhetik adatkezelésükhöz való hozzájárulásuk visszavonása mellett, ha a törölni kívánt személyes adatuk nem szükségesek azon célokra, amelyekre Rebeka a személyes adataikat kezeli és/vagy nincs más jogszerű jogalapja az ügyfél adatainak további kezelésére. Rebeka indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait ha az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy személyes adatait tovább kezelje még abban az esetben is, ha az adatkezelés Rebeka vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Rebeka az ügyfél kérése alapján és annak megfelelően törli személyes adatait, majd a törlésről haladéktalanul értesíti a többi adatkezelőt, kivéve, ha a címzetteket a személyes adatok törléséről azért nem tudja értesíteni, mert a tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.(ügyfél feljogosítás esetén, lásd 4. alatt). d. személyes adataik kezelésének korlátozását: az ügyfelek személyes adataik kezelésének korlátozását bármikor, személyes adatai kezelésének időtartama alatt, ingyenesen kérhetik, ha kérésük (a) az ügyfél saját személyére vonatkozó személyes adatokra terjed ki;(b) nem terjed ki az anonim adatokra; és/vagy (c) az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolódóan őt anonimizálja/ álnevesiti feltéve, hogy Rebekának nincs szüksége már ezekre adatokra az adatkezelése céljából/az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli. Ha az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek Rebeka jogos érdekei céljából az ügyfél tiltakozása a jogos érdekkel szemben primátust élvez. Rebeka az ügyfél kérése alapján és annak megfelelően korlátozza a személyes adatokat, majd erről haladéktalanul értesíti a többi adatkezelőt, kivéve, ha a címzetteket a személyes adatok törléséről azért nem tudja értesíteni, mert a tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. (ügyfél feljogosítás esetén, lásd 4. alatt). A korlátozott személyes adatok kezelése esetén Rebeka továbbra is jogosult marad (a) a korlátozás alá nem eső, többi személyes adatok tárolására az ügyfél hozzájárulása alapján, (b) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez azzal, hogy nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben egész adatkezelése során. e. személyes adataik hordozhatóságát: az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, ha az (a) az ügyfél saját személyére vonatkozó személyes adatokra terjed ki;(b) nem terjed ki az anonim adatokra; és/vagy (c) az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolódóan őt anonimizálja/ álnevesiti Rebeka a fenti kötelezettségeit az alábbi határidőkön belül vállalja teljesíteni: Érintett kérelme Határidő a. Tájékoztatáshoz/hozzáféréshez való jog adatgyűjtéskor, minden más esetben a megkeresés kézhezvételét követő egy hónapon belül b. Helyesbítéshez való jog a megkeresés kézhezvételét követő egy hónapon belül c. Törléshez való jog indokolatlan késedelem nélkül d. Adatkezelés korlátozásához való jog indokolatlan késedelem nélkül e. Adathordozhatósághoz való jog a megkeresés kézhezvételét követő egy hónapon belül Tiltakozáshoz való jog indokolatlan késedelem nélkül Rebeka tájékoztatja ügyfeleit, hogy a tudomására hozott és általa jogszerűen felhasznált és kezelt adatok vonatkozásában illetőleg az adatok felhasználásának és kezelésének korlátozásából vagy megtiltásából eredően a kártérítési felelősségét teljes mértékben kizárja, amely tájékoztatását az ügyfél az „elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot” gomb megnyomásával virtuálisan, ráutaló magatartással kijelenti, hogy Rebeka felelősségének kizárására tett nyilatkozatát megértette és azt elfogadta. 2. Meghatározások adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről; felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; ügyfél: Rebeka termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődik, illetve vele, vagy az általa megjelölt harmadik személlyel szerződést köt azok megvásárlása, igénybevétele vonatkozásában. 3. Az adatkezelés elvei Rebeka megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor (a) jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság); (b) csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; (c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság); (d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság); (e) olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság); (f) oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg). 4. Rebeka által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama Rebeka az alább felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli: I. érdeklődés termék/szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy más módon, hírlevélre feliratkozás, kisokos letöltése a. név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat b. e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok c. érdeklődés tárgya (pl: kisokos, könyv letöltése, work shop-on való részvételre történő jelentkezés, szakmai együttműködés keresése, panaszfelvétel, hírlevélre való feliratkozás (ha alkalmazandó)); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján. Hírlevél kérése / egyéb eDM eszköz igénybevétele esetén annak tárgyának pontosításához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján. Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezeléshez az ügyfél az „elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot” gomb megnyomásával virtuálisan járul hozzá, ráutaló magatartással adatainak megadásakor. Ezt követően az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig és azt kiegészítve – ”Szeretnék értesülni az újonnan megjelent tartalmakról gomb megnyomásával-, és/vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart (hírlevélben történő leiratkozás, amely automatikusan biztosított). Az adatkezelés időtartama a személyes adatok megadásának időpontjától számított plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő). II. Könyvrendelés, VIP tagság a. név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat b. e-mail cím (telefonszám); Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok c. szállítási/számlázási cím A teljesítéshez (postázáshoz) elengedhetetlenül szükséges adatok ill. ha az nem egyezik meg a számlázási adatokkal azok megadása mellett így biztosított a jogszabályi kötelezettség (számviteli bizonylat kiállítása) (feldolgozott adatok köre: irányítószám, város megnevezése, közterület megnevezése házszámmal, emelettel és ajtószámmal ha szükséges kapucsengő számmal) Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart lásd 4. II. alatt írtak szerint. Rebeka felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy könyv rendelés esetén személyes adatait a fent megjelölt körben a teljesítéséhez szükséges mértékben két szolgáltató felé továbbítja. Az ügyfél az „elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot” gomb megnyomásával virtuálisan egyben ehhez is hozzájárul, ráutaló magatartással. A számlázás biztosításához a jogszabályokban, és a szolgáltató által megjelölt adatokat a számlázz.hu felé továbbítja az ügyfél személyes adatait (KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (KBOSS.hu Kft.), székhelye: 1031 Budapest, Záhony utca 7.,képviselő neve: Stygár-Joó János ügyvezető, cégjegyzékszáma: 01-09-303201,adószáma: 13421739-2-41, e-mail címe: info@szamlazz.hu., szabályzata elérhető: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/) A könyv postázásához és átvételének biztosításához a jogszabályokban és a szolgáltató által megjelölt adatokat a GLS Hungary felé továbbítja az ügyfél személyes adatait (kivéve ez alól a számlázási adatokat) (GLS General Logistics Hungary Kft., székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., email címe: adatvedelem@gls-hungary.com, levelezési címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., szabályzata elérhető: https://glsgroup.eu/EU/en/dataprotection/glshungary). Rebeka felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy a két szolgáltató által elkövetett bármely személyes adattal való visszaélésért, incidensért, azok megsemmisüléséért, elvesztéséért, etc. mindennemű felelősségét kizárja, amelynek tudomásul vételét az ügyfél az „elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot” gomb megnyomásával virtuálisan elfogad, ráutaló magatartással.

Tájékoztatja végezetül Rebeka az ügyfelet arról, hogy a szolgáltatásai/termékei vétele esetén a pénzforgalmi megbízásokat külön oldalon kezelteti az OTP Bank SimplePay alkalmazásának segítségével (OTP Mobil Kft, székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.., szabályzata elérhető http://simplepay.hu/old/docs/201806/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20180529.pdf). Ennek megfelelően az ügyfél adatait az alkalmazás felületén adja meg. Rebeka a személyes adatok kezelése körében hivatkozik az alkalmazás üzemeltetőjének mindenkori adatvédelmi szabályzatának vonatkozó fejezetére, amelyet az ügyfél a fenti linkre kattintva érhet el)

Tudomásul veszem, hogy a Gyermektáplálás KFT ([székhelye]: 2536, Nyergesújfalu, Rákóczi Ferenc utca 15) adatkezelő által a(z) [www.kiskanalkommando.hu] felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: [név, email, telefonszám, szállítási adatok, számlázási adatok.]. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Tájékoztatja végezetül Rebeka az ügyfelet arról, hogy a szolgáltatásai/termékei vétele esetén a pénzforgalmi megbízásokat külön oldalon kezelteti az OTP Bank SimplePay alkalmazásának segítségével (OTP Mobil Kft, székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.., szabályzata elérhető http://simplepay.hu/old/docs/201806/SimplePay_b2c_aff_hun_eng_20180529.pdf). Ennek megfelelően az ügyfél adatait az alkalmazás felületén adja meg. Rebeka a személyes adatok kezelése körében hivatkozik az alkalmazás üzemeltetőjének mindenkori adatvédelmi szabályzatának vonatkozó fejezetére, amelyet az ügyfél a fenti linkre kattintva érhet el)

Rebeka felhívja az ügyfél figyelmét arra, hogy az OTP Bank SimplePay alkalmazást biztosító szolgáltató által elkövetett bármely személyes adattal való visszaélésért, incidensért, azok megsemmisüléséért, elvesztéséért, etc. mindennemű felelősségét kizárja, amelynek tudomásul vételét az ügyfél az „elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot” gomb megnyomásával virtuálisan és kifejezetten elfogad, ráutaló magatartással. 5. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái Rebeka általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat az 4. pontban írtakon felül: (a) Rebeka érdekkörébe tartozó cégekkel (érts: amelyekben legalább 5%-ot elérő üzletrésszel/ törzsbetéttel/ részvénnyel saját jogán/ általa képviselt társaság jogán/ őt képviselve a PTK. alapján értelmezett hozzátartozója révén rendelkezik. (b) Rebeka vagy az ügyfelei részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl: IT szolgáltatóval, marketing kampányt folytató vállalkozással, könyvelővel, számviteli bizonylatot kiállító szolgáltatóval, futárral, stb.); (c) a szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (pl.:catering társaság, rendezvények esetén hostessek stb.); (d) felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel. 6. Cookie policy A kiskanalkommando.hu portál html kódja Rebekától független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívja látogatói figyelmét Rebeka, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja, stb.) képesek gyűjteni, miután az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Tájékoztatja Rebeka felhasználóit, hogy az esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani, amely tájékoztatás érthetőségéért, valódiságtartalmáért, hitelességéért mindennemű felelősségét kifejezetten kizárja. Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg: Cél Név Adatkezelési tájékoztató elérhetősége analitikai mérések Google Analytics http://www.google.com/intl/hu/policies/ hírlevélküldő szolgáltató SalesAutopilot Kft. https://www.salesautopilot.hu/ugyfelkozpont/adatkezelesitajekoztato/ közösségi média oldal Facebook https://www.facebook.com/privacy/ közöségi videómegosztó oldalYoutube https://policies.google.com/privacy?hl=hu A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen tud több tájékoztást elérni: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie 7. Panaszkezelés: Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették Rebeka kéri, hogy az 1. pont alatt megadott elérhetőségei egyikén nyomban vegye fel vele a kapcsolatot annak érdekében, hogy az ügyfelet érintő jogsérelem mielőbb reparálódni tudjon. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu. x x x Jelen adatvédelmi szabályzat 2018. június 15. napján lép hatályba és annak módosításáig/ kiegészítéséig/ visszavonásáig érvényben marad azzal, hogy Rebeka fenntartja a jogát arra, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot indokolás és előzetes értesítés nélkül módosítsa/ kiegészítse/ visszavonja amelyről ügyfeleit levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatni vállalja.